Privacybeleid

Privacyverklaring Geohita

Geohita vindt de bescherming van uw persoonlijke gegevens belangrijk en daarom houdt Geohita zich aan de eisen, die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) stelt. Hieronder leest u hoe wij dit doen.

1. Op welke bedrijven is deze privacy statement van toepassing?
Deze privacy statement heeft betrekking op Geohita B.V..

2. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?
De persoonsgegevens, die wij verwerken zijn van (potentiële) klanten, (potentiële) sollicitanten, bezoekers van onze websites of gebruikers van onze apps. Persoonsgegevens worden vastgelegd op het moment dat u contact met ons zoekt per telefoon, website, app of andere contactkanalen. Dit kan zijn voor informatie, een aanvraag, vragen over en/of het afsluiten van een overeenkomst voor een product en/of dienst. Geohita ontvangt naast de persoonsgegevens die wij van u ontvangen, ook persoonsgegevens vanuit andere databronnen. Dit kan informatie zijn vanuit openbare bronnen, zoals het CBS en Kadaster en ook van derden zoals klantinformatiebedrijven.

De volgende persoonsgegevens kunnen worden vastgelegd en verwerkt:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Geboortedatum en geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • Gebruikersnamen voor digitale omgevingen, zoals MijnGeohita;
 • Gegevens gerelateerd aan de overeenkomst (zoals de einddatum en opzegtermijn);
 • Verbruiksgegevens, meetgegevens van uw aansluiting(en) en andere gegevens van uw aansluiting;
 • Eventueel gegevens van instanties voor krediettoetsing;
 • Technische gegevens over het gebruik van onze website of apps, zoals IP-adres, cookie id of pagina’s die bezocht worden;
 • Gegevens van overige producten en/of diensten (zoals afleverset, thermostaten, doorstroomtoestel);
 • Gegevens gerelateerd aan de woning (zoals gezinssamenstelling en/of type woning).

3. Waarvoor worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Geohita verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de volgende activiteiten:

 • De aanvraag, totstandkoming en/of uitvoering van een leveringsovereenkomst of andere diensten;
 • Het opvragen van uw meterstanden en verbruik bij het door Geohita ingeschakelde meetbedrijf;
 • Het toetsen van betaalgedrag;
 • Het verzamelen en verwerken van gegevens van (potentiële) opdrachtgevers en klanten voor (direct)marketing doeleinden waaronder het informeren en adviseren over en aanbieden van andere relevante producten en/of diensten van Geohita;
 • Het bewaren en afhandelen van de door de klant bij aanvang van een leveringsovereenkomst gestelde zekerheid;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole;
 • Het behandelen van vragen, klachten en geschillen;
 • Het regelen van schuldhulpverlening voor zover u daarvoor toestemming heeft gegeven of op grond van een wettelijke verplichting;
 • Het verwerken van meterstanden ten behoeve van facturatie, verhuizing of beëindiging van de leveringsovereenkomst;
 • Het verwerken van slimme meterstanden voor het bieden van inzicht in het energieverbruik en de kosten daarvan. Daarnaast kunnen slimme meterstanden verwerkt worden om klanten van Geohita te voorzien van advies over de hoogte van het termijnbedrag;
 • Het aanbieden van producten en/of diensten middels de MijnGeohita-omgeving;
 • Het verwerken van gegevens van gebruikers van de MijnGeohita-omgeving (klanten en potentiële klanten) voor commerciële doeleinden omtrent energielevering en/of energie-gerelateerde diensten en producten;
 • Het registreren in de MijnGeohita-omgeving;
 • Kwaliteits- en opleidingsdoeleinden. Indien u telefonisch contact heeft met Geohita kunnen wij uw gesprek meeluisteren en/of opnemen. Hierover wordt u van tevoren geïnformeerd;
 • Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten;
 • Het aanbieden en plaatsen van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar ons Cookie Statement;
 • Het borgen van een veilige en betrouwbare IT-omgeving;
 • Het voorkomen en/of opsporen van fraude;
 • Het verwerken en delen van persoonsgegevens met een externe partij bij (de voorbereiding op een) fusie, overname of wijziging in de zeggenschap van de onderneming.

4. Aan wie verstrekt Geohita uw persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten kan Geohita (sub)verwerkers (derde partijen, die in opdracht van Geohita persoonsgegevens verwerken), samenwerkende partners en leveranciers inschakelen. Geohita verplicht deze partijen, voor zover het verwerkers betreft, onder meer volgens onze instructies en (beveiligings)standaarden te werken. Indien verwerkers zich buiten de Europese Unie bevinden, dan zorgt Geohita ervoor dat met deze partijen aanvullende afspraken gemaakt worden, zodat een passend beschermingsniveau is gewaarborgd. Uw gegevens kunnen door Geohita ook in groepsverband worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van voor u (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van Geohita en door haar zorgvuldig geselecteerde partners. In dat concrete geval wordt u daar specifiek over geïnformeerd en indien noodzakelijk, wordt uw toestemming daarvoor gevraagd. Geohita kan ook wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties, toezichthouders e.d..

5. Op grond waarvan worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Geohita verwerkt uw persoonsgegevens, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw overeenkomst, bijvoorbeeld om onze producten en diensten te kunnen leveren. Daarnaast kan het zo zijn dat Geohita dient te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Verder kan Geohita een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan zijn voor de verbetering van onze producten en/of diensten, voor een goede bedrijfsvoering of promotie- en marketingdoeleinden. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld bij het doen van een aanbod, als voorwaarde voor het plaatsen van cookies en bij het uitlezen van uw energiemeter.

6. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Geohita neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt Geohita dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

7. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Geohita bewaart uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen, die wij in dit privacy statement vermelden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Onze bewaartermijnen zijn onder andere:

 • Indien u klant bent (geweest) bij Geohita, bewaren we uw gegevens 7 jaar na einde overeenkomst;
 • Indien u contact met ons heeft gehad, maar geen overeenkomst heeft afgesloten, dan bewaren wij uw gegevens 2 jaar;
 • Meterstanden worden 2 jaar bewaard vanaf het moment dat wij de meterstanden hebben ontvangen;
 • Telefonische opnames voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden worden niet langer dan 3 maanden bewaard;
 • Persoonsgegevens, die nodig zijn voor een mogelijke gerechtelijke procedure, kunnen zo lang ze nodig zijn voor de procedure bewaard worden.

8. Welke rechten heeft u inzake de verwerking van uw persoonsgegevens?

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt. Zo heeft u het recht ons te verzoeken om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te laten weten dat u gebruik wilt maken van uw recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op eenvoudige wijze intrekken.

Indien u geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, email etc.), kunt u gebruik maken van het recht van verzet. Dit kan aangegeven worden door een email te sturen aan info@geohita.nl. Bent u geen klant bij Geohita en wilt u niet langer telefonisch benaderd worden over aanbiedingen, geef dan uw telefoonnummer door via het Bel-me-niet-register. Houdt u er wel rekening mee dat deze registratie niet geldt als u klant bent of bent geweest, of heeft aangegeven dat u een keer door ons benaderd wilt worden.

9. Waar kunt u terecht bij een datalek of een klacht?

In geval van een (mogelijk) datalek verzoeken wij u vriendelijk Geohita zo snel mogelijk hierover te informeren zodat wij, indien nodig, contact op kunnen nemen met de betrokkenen en de toezichthouder. Een melding kunt u doen via e-mail: info@geohita.nl. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met via e-mail: info@geohita.nl. Daarnaast kunt u terecht bij de bevoegde toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Waarover wij u verder graag informeren

Bezoekersgedrag en cookies
Geohita houdt, in algemene en niet tot een individueel persoon herleidbare termen, de bezoekgegevens bij van de website (zoals de meest bezochte pagina’s). Op deze wijze kan Geohita de inrichting van de website en de dienstverlening aan haar klanten verder optimaliseren. Na analyse van deze gegevens kan bijvoorbeeld meer gerichte informatie op de site worden getoond. Daarnaast houdt Geohita, middels het plaatsen van cookies, bezoekersgedrag bij dat wel tot een individu herleidbaar kan zijn. Voor het gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons Cookie Statement. Op onze website(s) kunt u links aantreffen naar andere websites. Geohita is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u hiervoor de privacy statements te lezen van de website die u bezoekt.

Social media
Geohita gebruikt voor haar marketingberichten verschillende kanalen, zoals e-mail, apps, social media en uw persoonlijke online accounts, zoals MijnGeohita. Ook kunnen we persoonskenmerken inzetten om gepersonaliseerde content en advertenties te tonen in advertentienetwerken, zoals Twitter en Facebook. Geohita adviseert u om het privacy beleid van de verschillende social media bedrijven door te nemen, zodat u weet hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

11. Wijzigingen privacy statement
Geohita kan dit privacy statement wijzigen. De laatste versie staat op onze website en bij materiele wijzigingen zal Geohita rechtstreeks informeren. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 17 mei 2021.

Telefoon: 085 130 78 22
E-mailadres: info@geohita.nl

Projecten

Geohita ontzorgt de projectontwikkelaar, bouwer en eigenaar van de woning of het appartement volledig. Benieuwd welke projecten aan aangesloten zijn op een Geohita netwerk?

Bekijk alle projecten

Het Aandeel Emmeloord

Ontwikkelaar: OVT Ontwikkeling
Aantal wooneenheden: 15

De Ontmoeting Emmeloord

Ontwikkelaar: OVT Ontwikkeling
Aantal wooneenheden: 14

Doe de Quickscan Stuur direct een bericht Laat u terugbellen